Vision, mission och trosbekännelse

CCLI är en organisation som önskar uppmuntra till en anda av lovsång över hela världen.

Genom att erbjuda en variation av tjänster och copyrightlicenser, kan CCLI vara till hjälp och uppmuntran för församlingar, skolor och kristna organisationer, som kan utnyttja mycket av det breda urval av sång- och multimediamaterial som finns tillgängligt för kyrkor idag.

CCLI försäkrar också att upphovsrättsinnehavarna får ersättning när deras verk har använts.


CCLI:s vision:

Att etablera ett starkt kommunikationsnätverk för att kunna betjäna Kristi kropp, och göra det möjligt att förmedla omfattande, värdefull information och inspiration från både primära och sekundära källor.


CCLI:s mission:

Att uppmuntra till en anda av lovsång i kyrkor, organisationer och för individuella kristna, så att deras olika uttryck för lovsång kan bli spontant, lätt tillgängligt, lagligt och till ett överkomligt pris.


CCLI instämmer i trosbekännelsen från “the Evangelical Alliance Statement of Faith”:

 1. Evangeliska kristna accepterar uppenbarelsen om en treenig Gud enligt skrifterna i gamla och nya testamentet, och bekänner den historiska tron på evangeliet som där framkommer. De betonar doktriner som de anser vara avgörande för förståelsen av tron och som skall resultera i ömsesidig kärlek, praktiskt kristet liv och ett hjärta för evangelisation.
 2. Det finns en sann Gud som lever i evighet i tre personer – Fadern, Sonen och den helige Ande.
 3. Kärleken, nåden och Guds suveränitet som skapar, upprätthåller, regerar, förlöser och dömer världen.
 4. Den gudomliga inspiration och ensamrådande auktoriteten av Gamla och Nya Testamentets texter, vilka är Guds skrivna Ord, och som är helt och fullt pålitligt för tro och livsföring.
 5. Alla människors lika värde – skapade till man och kvinna till Guds avbild för att älska, vara heliga och ta vara på skapelsen, dock korrumperade av synd, vilket har tilldragit sig den gudomliga vreden och domen.
 6. Inkarnationen av Guds evige son, Herren Jesus Kristus, född av jungfru Maria, sann Gud och sann människa, men utan synd.
 7. Det försonande offret av Kristus på korset, som dog i vårt ställe, betalade priset för vår synd och övervann det onda, och därigenom återförenade oss med Gud.
 8. Kristi kroppsliga uppståndelse från de döda, förstlingsfrukten av vår uppståndelse; hans uppstigande till Fadern, hans regeringsmakt och medlande, som den ende Frälsaren av världen.
 9. Rättfärdiggörelse för syndare endast av Guds nåd genom tro på Kristus.
 10. Tjänsten av Gud den Helige Ande, som leder oss till omvändelse, förenar oss med Kristus genom en ny födelse, fyller vårt lärjungaskap med kraft och ger liv åt vårt vittnesbörd.
 11. Kyrkan, Kristi kropp, både lokalt och universellt, prästerskapet av alla troende – har fått liv av Anden och blivit utrustad med Andens gåvor, för att tillbe Gud och förkunna evangeliet, främja rättvisa och kärlek.
 12. Jesu Kristi personliga och synliga återkomst, för att uppfylla Guds syften, som kommer att föra alla människor till domen, bringa evigt liv till de återlösta och evig fördömelse för de förtappade och etablera en ny himmel och en ny jord.