Royaltyprocessen

Om ni undrar över hur royaltyutbetalningarna distribueras, då har ni kommit till rätt plats. Royaltyprocessen är ganska komplex, men förhoppningsvis kan nedanstående text hjälpa er att förstå något om hur vi sköter detta.

Kom ihåg att om ni har några frågor får ni gärna kontakta oss.

 

Steg 1. Församlingar ansöker om en CCLI-licens och betalar licensavgiften som varierar baserat på församlingens storlek.
Steg 2. CCLI tar en administrationsavgift som är avtalad på förhand med sångernas ägare. Det resterande beloppet från licensavgifterna distribueras till sångernas ägare (copyrightinnehavarna) vars sånger har rapporterats av kyrkorna (licenstagarna)
Steg 3. Varje församling/grupp/kyrka sänder en rapport till CCLI vid sin licensperiods slut. Det vill säga, en gång per år, eller efter avslutat evenemang. I rapporten ges upplysningar om vilka sånger som har mångfaldigats under året; Projicering, kopiering/utskrift och/eller arrangering. Denna rapport kan vara i pappersform eller via e-mail eller via en rapporterings-CD.
Steg 4. Vårt team på copyrightavdelningen på CCLI:s Europakontor i Eastbourne, England, undersöker informationen grundligt och försäkrar sig om dess riktighet. I enstaka fall kontaktas församlingen i fråga om det finns frågor om informationen om någon sång. Att den data som vi lägger in i våra register stämmer är av högsta betydelse för royaltyprocessen.
Steg 5. För varje kryss i sånglistan tjänar en sång ett poäng. Antalet poäng som en sång kan få avgörs även utifrån den rapporterande församlingens storlek. En större församling resulterar i fler poäng för en sång. Varje poäng representerar sedan en procentandel (om än minimal) av den totala summan av royalty som betalas ut från samtliga licensavgifter.
Steg 6. Sedan summeras alla poäng från alla sångrapporterna. Summan av alla poäng används för att avgöra hur stor del varje rapporterad copyrightinnehavare har rätt till.
Steg 7. Var sjätte månad (15 februari och 15 augusti) sänder vi ut en specifikation till varje copyrightinnehavare där vi redovisar hur deras sånger har använts under den senaste rapportperioden (antingen under april-september eller oktober-mars). Detta skickas till dem tillsammans med royaltyutbetalning på en check eller direkt till deras bankkonto. Om summan av royaltyutbetalningen för en copyrightinnehavare understiger beloppet £50.00 (£10.00 gäller inom England) sänder vi inte något vid det tillfället. Istället överför vi beloppet till nästa 6-månaders-period tills summan når upp.

 

Genom hela royaltyprocessen finns ett antal noggranna kontroller som ser till att CCLI verkligen fördelar alla pengar på rätt sätt.

 

Kyrkornas Copyright Licens (CCLI-licensen) har funnits verksam i USA sedan 1988 och i Storbritannien sedan 1991, och i Sverige sedan 1998. Många copyrightinnehavare internationellt kan gladeligen vittna om CCLI:s hederlighet och pålitlighet.

CCLI vill tacka alla församlingar runt om i världen som tar del av licensprogrammet. Tack för att ni bidrar med er licensavgift och för att ni sänder in era sånglistor, som ger oss möjligheten att på detta noggranna sätt betala ut royaltyersättning. Tack för att ni också genom licensen är med och välsignar alla de sångskrivare som förser er kyrka med så många fina sånger.